ZBRIJAVANJE STARIH AKUMULATORA


Otpadni akumulatori se svrstavaju u otpad koji je opasan po životnu sredinu i rukovanje tim otpadom je regulisano zakonom. Zakon o opasnom otpadu precizno propisuje dužnosti vlasnika istrošenih akumulatora.

Da bi i vi u vašoj kompaniji poslovali u skladu sa Zakonom o upravljanu otpadom Republike Srbije stare akumulatore nakon njihove upotrebe morate predati ovlašćenom operateru odnosno licu koje poseduje dozvolu za sakupljanje, skladištenje i tretman starih akumulatora.

 

Kompanija Smitran Auto doo je zvanični operater za opasan otpad i pored prodaje i distribucije akumulatora bavi se sakupljanjem, transportom i skladištenjem svih vrsta otpadnih akumulatora na teritoriji Republike Srbije. Sakupljeni otpadni akumulatori se skladište u magacin otpada za koji je izdata dozvola za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera.

 

Stari akumulatori imaju svoju vrednost

Pored toga što za svako pravno lice odlaganje starih akumulatora na nepropisan način predstavlja kršenje zakonske regulative, stari akumulatori imaju svoju vrednost. Smitran Auto doo otkupljuje i otprema na dalju reciklažu stare olovne baterije (akumulatore).

Naša usluga podrazumeva:

- povoljne cene otkupa,

- 100% izvršenje preuzete odgovornosti,

- stručnost i pouzdanost u transportu i reciklaži,

- postupanje u skladu sa zakonom,

- upravljanje tokovima otpada u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine.

 

Mi preuzimamo odgovornost za odlaganje Vašeg opasnog otpada.

 

Za više informacija o aktuelnoj ceni starih akumulatora kao i o svim ostalim pitanjima pozovite nas i daćemo vam sve neophodne informacije.