• POJAM
  OBJAŠNJENJE
 • Absorbent Glass Mat (AGM)
  Mikro-staklena vlakna čija je uloga filtriranje sumporne kiseline u olovnim akumulatorima.
 • Aktivni Materijal
  Aktivni materijal na pozitivnim pločama je olovo-dioksid, a u pozitivnim pločama tu ulogu ima sunđerasto olovo. Kada se zatvori strujno kolo, navedene supstance reaguju sa sumpornom kiselinom, tokom punjenja i pražnjenja, stvarajući sledeću hemijsku reakciju: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O.
 • Akumulator bez održavanja sa fiksnim elektrolitom
  Olovo-kiselinski akumulator kod koga je elektrolit fiksiran u obliku gela ili staklene vune (AGM). Ovakav akumulator je zapečaćen i opremljen sa ventilima. Veoma je stabilan i pokazuje dobre ciklične karakteristike.
 • Amper (Amp, A)
  Merna jedinica za količinu elektrona ili jačinu električne struje kroz strujno kolo.
 • Amper-sati (Amp-Hr, Ah)
  Merna jedinica koja označava kapacitet akumulatora za čuvanje električne energije; dobija se množenjem jačine struje u amperima i vremena pražnjenja u satima. (Primer: akumulator koji daje struju od 5 ampera 20 sati, kapaciteta je 5 ampera x 20 sati = 100 Ah.)
 • Ciklus
  Jedno pražnjenje i jedno punjenje akumulatora čini jedan ciklus.
 • Crni ugalj
  Fina prašina ugljenika koja se koristi kao sastojak negativnih olovnih masa. Udeo komponente ≤ 0.5%.
 • Čep
  Deo sa odvodnim kanalom kojim se zatvara otvor ćelije.
 • Ćelija
  Osnovna elektrohemijska jedinica koja proizvodi struju u akumulatoru, a sastoji se od pozitivnih ploča, negativnih ploča, elektrolita, separatora i kućišta. U olovnom akumulatoru napona 12V nalazi se šest ćelija.
 • Deo presvučen olovom
  Metalni deo presvučen tankim zaštitnim slojem čistog olova koje je naneto na površinu galvanizacijom.
 • Duboko pražnjenje
  Stanje u kojem je ćelija potpuno ispražnjena korišćenjem slabije struje, te napon opada ispod krajnje vrednosti napona pražnjenja.
 • Elektrolit
  U olovnom akumulatoru elektrolit je sumporna kiselina razređena vodom. On je provodnik koji dovodi vodu i sulfate u sledeću elektrohemijsku reakciju: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20.
 • Formiranje
  Početno električno punjenje kojim se aktivna masa prevodi u napunjeno stanje (PbSO4 -> Pb (-) i PbO2 (+) ).
 • Gubitak napona
  Trenutni pad napona kada se koristi pražnjenje velikom strujom (npr. Kod olovnih akumulatora).
 • Impeda​nsa
  Mera otpora naizmeničnog strujnog kola struji; sastoji se od induktivnog i omskog otpora.
 • Industrijski akumulator
  Akumulator za skladištenje energije koji se koristi kao izvor struje za industrijsku opremu (na primer za viljuškare).
 • Inicijalna temperatura
  Temperatura elektrolita u akumulatoru kada započne punjenje ili pražnjenje.
 • Inicijalni napon
  Inicijalni napon baterije je radni napon kada započne pražnjenje. Merenje obično sledi, odmah nakon što je struja dovoljno protekla da bi napon postao konstantan, na primer nakon 10% upotrebe prethodno potpuno napunjene ćelije.
 • Inicijalno punjenje
  Inicijalno punjenje je prvi proces punjenja nakon što je elektrolit nasut u suv prethodno napunjen akumulator. Svrha mu je da pruži ćeliji ili akumulatoru potpun inicijalni kapacitet.
 • JIS kod
  Powersports akumulatori su testirani po JIS standardima (JIS D 5302. : 2004). Ovi standardi Japanske industrije odnose se na SLI olovno-kiselinske akumulatore za motocikle. Oni regulišu tip, strukturu i testove za olovno-kiselinske akumulatore uključujući u poslednjoj reviziji ventilom regulisane olovne akumulatore (VRLA) kao i metode testova.
 • Kalup, livenje
  Deo napravljen od livenog gvožđa ili čelika koji služi kao model, tj. kalup za izlivanje olovnih rešetki.
 • Kapacitet
  Sposobnost potpuno napunjenog akumulatora da pruži određenu količinu struje (Amp-Hr, AH) na određenom nivou (Amp, A) tokom određenog vremenskog perioda (Hr).
 • Korozija
  Razarajuća hemijska reakcija tečnog elektrolita i aktivne materije – npr. razređene sumporne kiseline i gvožđa, stvarajući korozivni nusproizvod kao što je rđa.
 • Krajnja struja punjenja
  Krajnja struja punjenja je struja na kraju procesa punjenja sa stalnim opterećenjem (engl. “gassing current”).
 • Krajnji napon pražnjenja
  Ukazuje na najniži dozvoljeni nivo napona da bi se ćelija ili akumulator mogli isprazniti. Pražnjenje ispod ovog napona prekida pražnjenja (duboko pražnjenje) može da oslabi ili (zamenom polova) uništi elektrohemijsku ćeliju kod nekih tipova akumulatora (npr, olovni, Ni/Cd, NiMH).
 • Kratak spoj
  Slučajno izazvan proboj struje u električnom uređaju ili instalaciji. Uglavnom je niskog otpora i tako uzrokuje veliki protok struje. U akumulatoru, kratki spoj na ćeliji može biti trajan, dovoljan da ga isprazni i učini akumulator neupotrebljivim.
 • Kućište
  Kućište - kutija koja sadrži ploče, trake i elektrolit.
 • Kućište
  Kutija od polipropilena ili tvrde gume koja sadrži ploče, trake i elektrolit.
 • Kvar
  Stanje kada akumulator ne radi kako bi trebalo. Postoje različite vrste kvarova.
 • Kvar, privremeni
  Nedostatak koji se može otkloniti korišćenjem određenih električnih procedura ili prepravki.
 • Kvar, trajni
  Stanje u kojem ćelija ili akumulator ne mogu da se napune do zadovoljavajućeg nivoa.
 • Lignin
  Opšti termin za ne-celuloznu komponentu drveta. Glavni je sastojak aditiva za negativne olovne mase u kojima učestvuje sa ≤1%. Prodaje se pod nazivom Vanisperse.
 • Masa, aktivna
  Materijal u elektrodama koji učestvuje u reakcijama punjenja i pražnjenja. Kod ćelije od nikl kadmijuma, nikl hidroksid i kadmijum hidroksid su korišćeni kao aktivne mase pozitivnih i negativnih elektroda. Kod ćelija od olova, olovo dioksid i sunđerasto olovo vrše ulogu aktivne mase na elektrodama. Sumporna kiselina u olovnim ćelijama koja funkcioniše kao elektrolit može se takođe smatrati aktivnom masom zato što učestvuje u ćelijskoj reakciji.
 • Mašinsko livenje
  Automatski ili poluautomatski proces pravljenja rešetki ili sitnih delova.
 • Napon, nominalni
  Prosečni napon akumulatora tokom pražnjenja stujom niske snage. Proizvođač označava vrednost napona na akumulatoru (npr. Ni/Cd = 1.2 V po ćeliji).
 • Negativna / minus klema
  Negativni pol akumulatora.
 • Negativna elektroda
  Vidi Elektroda, negativna.
 • Niska struja pražnjenja
  Pražnjenje protokom struje od ispod 0.1 C.
 • Nominalni napon
  Vidi Napon, Nom.
 • Održavani kapacitet
  Akumulator se održava u stanju pune napunjenosti pomoću stalnog naponskog punjača niskog napona punjenja (kompenzuje samopražnjenje).
 • Olovni akumulator
  Akumulator kod kojeg se elektrode primarno sastoje od olova, a elektrolit od razblažene sumporne kiseline. Dostupnost proizvoda: Katalog automobilskih akumulatora.
 • Olovo (Pb)
  Hemijski element iz grupe teških metala (specifične težine 11.341 g/cm³). Koristi se u formi dvovalentnog ili četvorovalentnog jedinjenja (PbSO4 ili PbO2), kao sunđerasto olovo za aktivnu masu i kao legure olovo-antimona ili olovo-kalcijuma za rešetke u olovnim akumulatorima.
 • Olovo dioksid
  Olovo (IV) oksid (PbO2) nastaje elektrohemijskim procesom prilikom formiranja i čini aktivnu masu pozitivne olovne elektrode. Tamno braon boje.
 • Olovo monoksid
  Dvovalentni olovni oksid (PbO) koji se može javiti u dva oblika: kristal u obliku romba, žute boje i sa tetragonalnom kristalnom strukturom crvene boje. Koristi se za proizvodnju aktivne mase.
 • Olovo sulfat (PbSO4)
  Hemijsko jedinjenje koje se pojavljuje na pozitivnim i negativnim pločama olovnog akumulatora prilikom pražnjenja. Rezultat je hemijske reakcije između sumporne kiseline i olovo-dioksida pozitivne elektrode, ili metalizacije olova negativne elektrode.
 • Olovo sulfat, tetrabase
  Hemijska formula 3 PbO
 • Olovo, elementarno (Pb)
  Neoksidisano olovo u / na olovnim pločama. Pogledati Non-oxidized residual lead in cured lead plates.
 • Olovo-kalcijum legura
  Legura korišćena za rešetke akumulatora kod kojih nije potrebno održavanje. Tipična kalcijum komponenta je oko 0.08%.
 • Om
  Merna jedinica za električni otpor u zatvorenom strujnom kolu.
 • Opterećenje
  Izražava struju u Amperima kojom se totalno napunjen akumulator može opteretiti u određenom vremenu i pri određenoj temperaturi, a da ne dođe do pada napona akumulatora ispod granice prekida napona pražnjenja.
 • Otpor izolacije
  Otpor izolacije je otpor između ćelije ili akumulatora i mase /zemlje (motor – šasija).
 • Otporan na potrese
  Zaštita akumulatora od vibracija postignuta specifičnim dizajnom (npr. fiksiranje ploča pomoću vrućeg lepka).
 • Pad napona
  Napon opada kada struja teče kroz otpornik u zatvorenom električnom kolu.
 • Paralelna konekcija
  Povezivanje svih pozitivnih ili svih negativnih polova nekoliko baterija. Ovim se povećava kapacitet mreže akumulatora dok se održava konstantni napon.
 • Pasta
  Mešavina različitih jedinjenja (npr. olovnog monoksida i vode, sumporne kiseline) koja se koristi da obloži pozitivne i negativne rešetke akumulatora. Razlika između pozitivne i negativne paste je u recepturi. Ovakve paste se zatim upotrebljavaju za pozitivne i negativne tretirane mase.
 • Plato napona
  Sporo opadanje napona tokom dužeg perioda. Karakteristično za pražnjenje zatvorenih kadmijumskih ćelija i zatvorenih olovnih ćelija. Po pravilu, plato se uvećava od prvog pada napona na početku pražnjenja do trenutka kada se kriva savija naglo nadole nakon čega napon vrlo brzo pada na dole.
 • Ploča – Negativna
  Liveni metalni okvir koji sadrži sunđerasto olovo kao aktivni materijal.
 • Ploča – Pozitivna
  Liveni metalni okvir koji sadrži olovo-dioksid kao aktivni materijal.
 • Poklopac
  poklopac koji zatvara kućište.
 • Polaritet
  Pojam kojim se opisuje naelektrisanje ili napon između dve elektrode.
 • Polovi
  mesto spajanja akumulatora s spoljnim strujnim kolom. Svaki pol spojen je na prvu (pozitivnu) ili zadnju (negativnu) elektrodu u višestrukom spoju ćelija akumulatora. Olovni akumulatori koji se regulišu ventilom – akumulatori koji su zatvoreni i ne treba ih održavati.
 • Ponovno kondicioniranje
  Pražnjenje slabom strujom (npr. I100) i ponovno punjenje sa oko 30% prepunjenosti. Procedura se može ponoviti ako je potrebno.
 • Ponovno punjenje
  Postizanje potpuno napunjenog stanja od bilo kog već napunjenog stanja (npr. prouzrokovano samopražnjenjem).
 • Pražnjenje
  Za akumulator koji predaje struju kaže se da se prazni.
 • Prekid pražnjenja usled napona i temperature (VTCO)
  Videti međuzavisnost prekida pražnjenja, napona i temperature.
 • Preostali kapacitet
  Kapacitet koji ostaje nakon pražnjenja.
 • Preostalo punjenje
  Punjenje zaostalo nakon stanja potpune napunjenosti.
 • Procenjen kapacitet
  Kapacitet izražen u Ah (i definisan od strane proizvođača ) pod definisanim uslovima pražnjenja (struja, temperatura).
 • Pročišćena voda
  Destilovana ili demineralizovana voda koja se dosipa u akumulatore kod kojih je potrebno održavanje.
 • Punjač akumulatora
  Uređaj koji služi za napajanje, tj. punjenje akumulatora električnom energijom.
 • Punjenje niskom strujom
  Punjenje strujom jačine tek nešto višom od one koja je potrebna da se kompenzuje gubitak pri samopražnjenju.
 • Radni kapacitet (energija)
  Radni kapacitet ćelije ili akumulatora je emitovana električna energija izražena u Vatima u jedinici vremena [Wh] za akumulator sa prosečnim naponom pražnjenja i preračunato u Tnom.
 • Radni napon
  Radni napon ćelije ili akumulatora počinje na njegovim električnim spojevima odmah nakon što je korisnik priključen na njega; manji je nego nominalni napon.
 • Ram
  Ojačani spoljašni delovi rešetke akumulatora.
 • Raslojavanje kiseline
  Prilikom punjenja ćelija olovnog akumulatora, u pločama se proizvodi kiselina velike gustoće. Ta gusta kiselina taloži se u nižim delovima ćelija usled delovanja gravitacije, dok se kiselina manje gustoće diže u više delove ćelije. Ova stratifikacija ili raslojavanje kiseline može da izazove gubitak kapaciteta i/ili kvar na akumulatoru.
 • Reakcija, reverzibilna
  Hemijska reakcija koja se dešava u oba smera (oksidacija ili redukcija). Reakcija ćelije mora biti reverzibilna da bi se mogla koristi sekundarna baterija (npr. punjenje i pražnjenje sekundarnog akumulatora).
 • Rešetka
  okvir od olovne legure koji podupire aktivnu materiju ploče akumulatora i provodi struju.
 • Rezervni kapacitet
  vreme u minutama u kojem novi, napunjen akumulator može napajati korisnika s 25 A pri temperaturi od 26,7˚C/80˚F i zadržavati napon na polu akumulatora jednak ili viši od 1,75 V po ćeliji. Taj odnos predstavlja vreme u kojem će akumulator i dalje napajati važne delove ako alternator ili generator vozila zakaže.
 • Samopražnjenje
  Gubitak kapaciteta baterije dok je u magacinu ili neiskorišćenom stanju. Nivo samopražnjenja zavisi od spoljašnje temperature.
 • Separator
  deo akumulatora koji deli pozitivne ploče od negativnih, a izrađen je od materijala koji dopušta protok struje kroz njega
 • Serijsko povezivanje
  Povezivanje pozitivne kleme ćelije / akumulatora sa negativnom klemom druge ćelije / akumulatora. Ovim se povećava napon mreže, a kapacitet ostaje konstantan.
 • Slabljenje akumulatora
  Dugotrajno i postepeno gubljenje kapaciteta usled upotrebe.
 • SLI
  Skraćenica od engleskih reči Starting, Lighting, Ignition
 • Sposobnost punjenja
  količina struje u amper-satima koju akumulator u određenom stanju punjenja može primiti pri određenoj temperaturi i naponu punjenja u određenom vremenu.
 • Standardno punjenje
  Punjenje strujom naznačenog kapaciteta koje traje neometano. U normalnim uslovima ćelije se mogu puniti preko noći oko 12-14 sati.
 • Status punjenja (engl. State of Charge, SOC /Health, SOH)
  količina skladištene električne energije u akumulatoru u određenom vremenu izražena kao postotak energije kada je akumulator pun.
 • Struja
  brzina protoka ili tok elektrona kroz provodnik. Merna jedinica za jačinu struje je Amper.
 • Struja hladnog starta
  vrednost u amperima koju olovni akumulator može predati pri temperaturi od 0˚F (-17,8˚C) za 30 sekundi i održavati vrednost napona od 1,2 V u svakoj ćeliji.
 • Strujno kolo
  Put kojim se kreću elektroni. Zatvoreno strujno kolo je neprekinut protok. Otvoreno kolo ima prekid protoka elektrona.
 • Temperatura, nominalna (Tnom)
  Nominalna temperatura elektrolita je specifična vrednost koja se koristi kao referentna vrednost za testove kapaciteta.
 • Testiranje akumulatora
  Testiranje kojim se određuju karakteristike punjenja i nivo elektrolita kod olovnih akumulatora sa tečnim elektrolitom tako što se meri gustina kiseline.
 • Toplotno emitovanje
  Konstantno zagrevanje elektrolita do tačke ključanja jer se povećava struja punjenja, a napon punjenja opada (olovni akumulator sa opadajućim karakteristikama punjenja).
 • Ukupna cena vlasništva
  Objašnjenje kako se preračunava Ukupna cena vlasništva Accounting technique • Pokazuje sve aspekte / troškove tokom životnog veka vozila: • akvizicija • energija (potrošnja goriva) • popravka i održavanje (gume, akumulatori) • Pokazuje glavne i skrivene troškove • Slično ceni životnog ciklusa (LCC = Life Cycle Cost LCC) Za investicionu robu poput građevina ili proizvodnih mašina.
 • Unutrašnji otpor
  Otpor akumulatora izražen u omima.
 • Unutrašnji otpor, efektivni
  Merljivi otpor protoku struje u akumulatoru koji se ogleda u padu napona akumulatora proporcionalno sa strujom pražnjenja. Vrednost zavisi od načina pravljenja, stanja punjenja, temperature i starosti akumulatora.
 • Uzemljenje
  Referentni potencijal strujnog kola. U automobilskoj primeni, rezultat spajanja akumulatora kablom na karoseriju automobila koji služi za zatvaranje strujnog kola umesto direktne veze prema komponenti. Danas, preko 99% automobilskih i LTV sistema koristi negativni pol akumulatora kao uzemljenje.
 • Valve Regulated Lead Acid (VRLA) Battery
  Baterije koje su zatvorene, i bez održavanja.
 • Velika struja pražnjenja
  Pražnjenje strujom snage veće od 5C.
 • Velika struja punjenja
  Punjenje strujom snage veće od 1C.
 • Ventil
  Deo koji dozvoljava da se gas oslobodi kada je unutrašnji pritisak prevelik, a sprečava da vazduh uđe.
 • Ventilom regulisani olovno-kiselinski akumulator (VRLA)
  Akumulatori koji su zapečaćeni i bez potrebe da se održavaju.
 • Volt
  Jedinica za električni potencijal
 • Watt
  Jedinica za električnu snagu, tj. brzina predaje elektrona potpomognuta ili otežana električnim potencijalom. Formula: Watt = Amper x Volt
 • Zavarivanje
  Spajanje dve ili više ploča da bi se formirao blok ploča.
 • Životni vek
  Trajanje zadovoljavajućeg rada akumulatora izraženo u godinama ili ciklusima punjenja / pražnjenja.
 • Životni vek, ciklični
  Broj ciklusa punjenja i pražnjenja akumulatora sve dok njegov kapacitet ne padne ispod prihvatljivog nivoa.
 • Životni vek, korisni
  Korisni životni vek akumulatora izražava vremenski period pre nego što je njegov kapacitet pao do procenjene vrednosti.